Słowo jest tylko cieniem czynu. Podziwiać należy czyny, a nie słowa.

Myśl Demokryta inspiruje mnie do działania na rzecz gminy i jej mieszkańców. Dążę do podwyższenia standardu życia mieszkańców, lepszej sytuacji socjalnej, większego bezpieczeństwa publicznego.

Jednym z priorytetowych kierunków rozwoju gminy jest infrastruktura, która w bezpośredni sposób oddziałuje na jakość życia lokalnego społeczeństwa. Podejmuję działania na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Dbam o stabilność ekonomiczną i konkurencyjność gospodarki. Promuję inicjatywność lokalnych przedsiębiorców. Moje wizyty gospodarcze mają na celu wzrost gospodarki rodzimej i obserwację dynamicznie rozwijających się regionów, chęć przełożenia dobrych praktyk na kurzętnicką gminę. Infrastruktura jest ważnym czynnikiem w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, dlatego przedsięwziąłem następujące inwestycje:

 • w Parku Przemysłowym w Nielbarku powstała Specjalna Strefa Ekonomiczna;                   tereny uzbrajane są w niezbędną infrastrukturę techniczną: sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, deszczową, sieć szerokopasmowego internetu, drogi dojazdowe z odpowiednią podbudową oraz ścieżki pieszo- rowerowe z nowoczesnym oświetleniem ledowym „z ochroną ciemnego nieba”,
 • przebudowa i budowa dróg oraz chodników,
 • kanalizacja sanitarna,
 • instalacja wodociągowa, doprowadzenie wody do większości gospodarstw zlokalizowanych w gminie,
 • internet szerokopasmowy,
 • rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury,
 • modernizacja świetlic wiejskich,
 • opracowanie Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminnych wsi,
 • pozyskiwanie nowych terenów pod inwestycje, uzbrajanie ich,
 • ścieżki pieszo-rowerowe, ścieżka ekologiczna,
 • energooszczędne oświetlenie uliczne,
 • zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • zakup samochodów strażackich.
 • strefa wi-fi w Kurzętniku